Nu se datorează clienților

nu se datorează clienților

Comandarea Produselor sau Serviciilor de către Client de la Signify constituie acceptarea prezenților termeni, astfel cum acești Termeni au fost actualizați la data unei astfel de oferte.

Astfel de EULAs sau Termeni Suplimentari de Utilizare vor fi puși la dispoziție odată cu aplicația web sau pentru mobil sau cu software-ul, după caz.

Software-ul nu va fi vândut Clientului, ci va fi licențiat, sub rezerva termenilor prevăzuți la secțiunea 10 de mai jos.

În ceea ce privește aplicațiile web sau pentru mobil sau software-ul, orice Termeni Suplimentari de Utilizare sau termenii oricărui EULA vor prevala față de prezenții Termeni.

introduceți un tip de dating tip b

Începerea executării sau expedierea nu vor fi considerate ca fiind o acceptare a vreunui termen sau a vreunei condiții a Clientului. Practica Părților sau cutumele nu vor fi utilizate pentru a modifica prezenții Termeni. Nicio comandă transmisă de Client nu va fi considerată finală sau acceptată de către Signify decât dacă și numai atunci când fost confirmată de către Signify.

Clientul garantează că informația furnizată către Signify în temeiul Contractului este completă, corectă și adevărată și Clientul recunoaște că o furnizare incompletă, incorectă sau neadevărată a informațiilor sau instrucțiunilor către Signify poate afecta abilitatea Signify de a își îndeplini obligațiile sau de a își exercita drepturile în temeiul Contractului.

Signify consideră că un astfel de document este complet și corect la momentul imprimării, dar Signify nu garantează faptul că nu se datorează clienților astfel de document este lipsit de erori. Signify nu își asumă responsabilitatea pentru nici un prejudiciu cauzat de erori de măsurare, în legătură cu descrierile, cu recomandările de implementare sau alte asemenea.

În situația unui conflict între o comandă a unui Client și un desen sau o listă de specificații realizată de către Signify și aprobată de către Client, desenul sau lista de specificații va prevala. Clientul va efectua plata netă în termen de twentynine palms dating 30 de zile de la data facturării, în contul bancar indicat de Signify.

Clientul va plăti toate sumele datorate către Signify integral fără niciun fel de compensație, pretenție contrară, deducere sau rețineri de impozit. În situația în care Signify compensează sume în monede distincte, acesta va utiliza o rată de conversie folosită în mod curent. Datele comunicate sau luate la cunoștință de către Signify sunt doar aproximative, iar Signify nu va fi ținut răspunzător și nici nu se va considera că Signify și-a încălcat obligațiile sale față de Client pentru nicio întârziere în livrare sau prestare, cu condiția ca Signify să depună eforturi comerciale rezonabile pentru a respecta aceste date.

În situația unei întârzieri, Signify va depune eforturi comerciale rezonabile pentru a livra Produsele sau pentru a presta Serviciile dacă este cazul într-un termen rezonabil, având în vedere cauza întârzierii, nerespectarea acesteia având ca remediu unic și exclusiv al Clientului anularea comenzii de achiziție a Produselor și Serviciilor nelivrate.

dating om de 61 de ani

Toate Produselor livrate în temeiul Contractului vor fi considerate acceptate de către Client ca fiind conforme cu Contractul, iar Clientul nu va avea dreptul de a retrage o acceptare, cu excepția cazului în care Clientul notifică Signify cu privire la o presupusă neregularitate în termen de șapte 7 zile de la data livrării.

Fără a aduce atingere celor menționate anterior, orice utilizare a unui Produs de către Client sau de către clienții acestuia după livrare reprezintă acceptarea respectivului Produs de către Client. Signify, la alegerea sa și într-un termen rezonabil, va corecta neregularitățile fie prin repararea, punerea la dispoziția unor părți, înlocuirea sau livrarea Produselor lipsă, fie prin rambursarea Prețului plătit de către Client pentru Produsele nelivrate.

Cu excepția cazului în care este agreat altfel, Signify nu va garanta disponibilitatea, exactitatea, integralitatea, fiabilitatea, actualitatea sau producția Produselor și Serviciilor.

Importanța comunicării în serviciul clienți

Clientul nu va utiliza sau nu se va baza pe Produse sau Servicii pentru alte aplicații sau scopuri decât cele agreate în Contract. Acestea sunt în afara controlului Signify și Signify nu va avea nicio responsabilitate și nu eastenders co stars dating putea fi tras la răspundere în acest sens. Signify este îndreptățit să se bazeze pe exactitatea și caracterul complet al tuturor informațiilor furnizate de Client, inclusiv în situațiile în care în care Signify furnizează servicii de colectare a datelor, proiectare sau audit.

La solicitarea Signify, Clientul va furniza, cu promptitudine, orice alte informații, servicii sau asistență care se află sub controlul Clientului și care sunt relevante pentru executarea obligațiilor de către Signify în temeiul Contractului.

În cazul unei erori software, Clientul trebuie să furnizeze către Signify alerte sau mesaje de eroare și să sprijine Signify pentru actualizarea sau înlocuirea software-ului utilizat în legătură cu executarea în temeiul Contractului.

Nu numai că potențialii cumpărători au opțiuni nelimitate de a alege online, dar au și o mare varietate de moduri de a cumpăra. Clienții mulțumiți și fericiți sunt esența vieții majorității companiilor. Dar cum vă mențineți clienții fericiți? Cum vă asigurați că se întorc să cumpere de la mai mulți ani. O cheie importantă este să creezi încredere și loialitate față de clienții tăi existenți.

În eventualitatea oricăror acțiuni nu se datorează clienților, Signify poate suspenda Serviciile până când echipamentul sau software-ul va fi readus la starea conformă inițială și va factura Clientul în conformitate cu Modificările și, până la confirmare, orice obligații de garanție ale Signify cu privire la astfel de Servicii, vor fi nule absolut.

Orice modificare a echipamentelor sau software-urilor deținute de către Signify sau de către licențiații acestuia va fi deținută exclusiv de către Signify sau de către licențiații acestuiachiar dacă astfel de modificări au fost efectuate de către sau pentru Client. Servicii De Proiectare; Documentație a Dacă acest lucru este inclus ca parte a Serviciilor, Signify va furniza servicii de proiectare în conformitate cu specificațiile convenite de către Părți în scris. Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, toate DPI astfel cum sunt acestea definite în secțiunea nu se datorează clienților a în legătură cu elementele rezultate din proiectarea Serviciilor vor aparține, în mod exclusiv, Signify sau unei persoane desemnate de către Signify.

Clientul nu le va utiliza, publica, copia sau dezvălui, fără aprobarea prealabilă a Signify, aprobare care poate fi acordată de către Signify în anumite condiții, incluzând plata unei taxe rezonabile.

Exemple de comunicare pentru serviciul clienți

Documentația nu este vândută Clientului, ci este licențiată sub rezerva termenilor de licențiere din secțiunea 10 de mai jos. Cu excepția cazului în care s-a agreat altfel, toate DPI din și cu privire la Documentație sunt reținute de către Signify sau de către o persoană desemnată de către Signify.

Clientul nu va utiliza, publica, copia sau dezvălui Documentația decât în conformitate cu prezenții Termeni. Instalare; Servicii La Fața Locului Această secțiune se aplică în cazul în care Signify sau subcontractorii acestuia va vor efectua activități de construcție, cablare sau instalare "Instalație" sau "Instalare" sau alte Servicii la o locație deținută sau nu se datorează clienților de către Client.

securitate publică dating site

În situația în care timpul de așteptare este mai mare de patru 4 ore într-o zi, Signify poate reprograma și factura Clientul o zi întreagă de muncă pentru resursele respective utilizate în acea zi. Clientul va i pune la dispoziție un reprezentant complet calificat pentru a sprijini Signify astfel și cum este necesar în timpul realizării lucrărilor la fața locului; i furniza utilități incluzând gaz, apă, electricitate și conectivitateîncălzire nu se datorează clienților iluminat necesare pentru realizarea lucrărilor la fața locului; iii asigura încăperi adecvate dating prezervativul care pot fi încuiate pentru Personal echipate cu instalații sanitare și pentru depozitarea materialelor, a uneltelor și instrumentelor de lucru la sau în apropierea locației; iv va dezafecta și va colecta materialele care sunt înlocuite cu Produsele și le va înlătura din locație și v asista Signify pe parcursul efectuării testelor.

La solicitarea Signify, Clientul va organiza închiderea temporară a instalațiilor din locație incluzând sistemele de apă.

dating tara

Signify va remedia Defectele astfel notificate ce este un bun profil de dating online termen rezonabil potrivit secțiunii 9.

Această secțiune se aplică în cazul în care Signify sau subcontractorii acestuia va vor efectua activități de construcție, cablare sau instalare "Instalație" sau "Instalare" sau alte Nu se datorează clienților la o locație deținută sau controlată de către Client. Până la transferarea titlului de proprietate asupra Produselor către Client, acesta i nu va putea asimila, transfera sau garanta cu vreunul dintre Produse, nici nu va putea acorda vreun drept sau titlu asupra Produselor unei terțe părți, cu excepția situației în care acest lucru face parte din cursul normal al afacerii și este efectuat în schimbul unei sume de bani sau condiționat de reținerea titlului de proprietate; și ii se va asigura că Produsele rămân identificabile ca Produse deținute de către Signify.

Forță Majoră Signify nu va fi răspunzător pentru nicio încălcare care rezultă dintr-un eveniment de Forță Majoră. În cazul în care are loc un eveniment de Forță Majoră, prestația Signify va fi suspendată pentru perioada producerii unui astfel de eveniment de Forță Majoră.

În cazul în care evenimentul de Forță Majoră se extinde sau în cazul în care Signify se așteaptă, în mod rezonabil, ca o astfel de întârziere să se prelungească pentru o perioadă de trei 3 luni consecutive, Signify va avea dreptul să anuleze tot sau orice parte a unui Contract, fără nicio răspundere față de Client. Pentru orice Produs care este vândut de către Signify care nu face obiectul unei Garanții Standard a Produsului, Signify garantează exclusiv că, pentru o perioadă de un 1 an de la livrarea către Client, Produsele nu vor avea Defecte.

site- ul de datare a sigiliului navy

Pentru orice Servicii care sunt prestate de către Signify, Signify garantează exclusiv că, pentru o perioadă de treizeci 30 de zile de la prestare, Serviciile vor fi fără Defecte cu excepția Instalării, caz în care perioada de garanție de treizeci 30 de zile va începe la momentul acceptării, astfel cum este aceasta prevăzută în secțiunea 6 c. Un "Defect" sau "Defectuos" înseamnă, în legătură cu un Produs, că un Produs are orice defect de material sau de manoperă care face ca Produsul să nu funcționeze în conformitate cu specificațiile furnizate de către Signify, luând în considerare performanța generală a Produsului și, în legătură cu Serviciile, înseamnă că Serviciul nu a fost efectuat într-o manieră competentă, diligentă.

Account Options

În situația în care Signify decide, la alegerea sa, că o reclamație în temeiul garanției este valabilă, Signify, la discreția sa, va repara sau va oferi produse înlocuitoare pentru Produse Defectuoase sau va remedia sau modifica orice Servicii Defectuoase, într-un termen rezonabil. Dacă, în ciuda eforturilor rezonabile ale Signify, un Produs Defectuos nu poate fi reparat, nu poate fi furnizat un produs înlocuitor eticheta de întâlniri de vintage Serviciile Defectuoase nu pot fi remediate sau modificate, Signify va restitui sau transfera corespunzător sumele plătite de Client pentru acele Produse Defectuoase sau Servicii Defectuoase.

Reparațiile, înlocuirile sau remedierile nu vor prelungi sau nu vor reînnoi perioada de garanție aplicabilă. Clientul trebuie să obțină consimțământul Signify cu privire la specificațiile oricăror teste pe care intenționează să le efectueze pentru a stabili dacă un Defect există.

RCS Epinal No. Goods sold on the Site are for all Professional Clients legal person and consumers individuals. All Consumer, ordering on the Site, agree to full and unconditional acceptance of these General Conditions of Sale, unless prior written exemption by the parties has taken place. However, the General Conditions of Sale applicable are those in effect at the date of placing the order.

Cu privire la orice Produse înlocuite sau transferate, Signify, va putea, la alegerea sa, fie să revendice proprietatea Produselor înlocuite sau transferate și să solicite Clientului să le returneze către Signify sau să îl instruiască pe Client să le distrugă pe costul Clientului. Clientul nu va returna Produsele către Signify fără consimțământul prealabil al Signify și dacă returnarea nu se efectuează cu respectarea politicilor de returnare aplicabile ale Signify.

  • Jucători dating online
  • Bochum speed​​ dating

În cazul în care Signify decide că o reclamație în temeiul garanției nu este valabilă, Clientul va suporta costurile efectuate de către Signify pentru manipularea, testarea și transportul Produselor returnate. Nerespectarea acestor condiții atrage nulitatea garanției. Signify nu va fi responsabil de uzura normală și de încercările de mediu sau de stres. Garanția prevăzută în prezenta secțiune 9 nu se aplică prejudiciilor sau neexecutărilor care rezultă ca urmare a unui eveniment de Forță Majoră sau ca urmare a oricărui abuz, utilizări incorecte, utilizări anormale, utilizări incorecte a alimentării cu energie electrică, scurgeri sau fluctuații de energie, mediu coroziv, neglijențe, expuneri sau oricărei utilizări sau instalări efectuate prin încălcarea instrucțiunilor sau restricțiilor prevăzute de către Signify sau de către orice standard sau regulament aplicabil.

Nimic dintr-un Contract nu va fi interpretat în sensul creării vreunei obligații, standard de diligență sau răspundere față de orice persoană sau terți.

dating folosind half life

Clientul va păstra registre și evidențe exacte pentru a asigura trasabilitatea Produselor în situația unui Produs rechemat sau a oricăror alte acțiuni de remediere. Niciun drept asupra DPI nu i se oferă Clientului sau oricărei terțe părți, cu excepția celor acordate în mod expres în temeiul Contractului sau acestor Termeni.

Clientul va reproduce, fără nicio modificare sau adăugire, orice drepturi de proprietate ale Signify sau ale furnizorilor terți în orice software sau Documentație furnizată de către Signify. Signify va deține toate DPI asupra Feedback-ului. Signify are dreptul să utilizeze producția, rezultatele și creațiile rezultate din prestarea Serviciilor pentru propria promovare sau în scopuri promoționale.

Clientul va furniza Signify toată asistența de care Signify ar putea avea nevoie, în mod rezonabil, în legătură apărarea unei astfel de reclamații.

Citițiși