Formularul de cerere online dating

Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București

Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate olograf pentru conformitate cu originalele de către persoana fizică autorizată.

formularul de cerere online dating casual dating guide

În cazul persoanelor fizice nerezidente, se depun copii certificate şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public. Dacă doreşte înregistrarea o persoană fizică, care desfăşoară activitate economică autorizată şi recunoscută într-un alt stat membru al UE sau al Spaţiului Economic European, va depune documentaţia care atestă funcţionarea legală, obţinută în celalalt stat fotocopie şi traducere în limba română certificată olograf.

formularul de cerere online dating dating corporativ fiona dorse

Conform dispozițiilor art. Formularele de cereri și declarațiile-tip pot fi accesate pe pagina de internet a instituției, la adresa onrc.

formularul de cerere online dating viteză de scriere

Cererea transmisă în formă electronică, prin portalul de servicii online sau prin poşta electronicăva avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică calificată. La transmiterea prin mijloace electronice, cererea de înregistrare şi înscrisurile cerute de lege în original se semnează cu semnătură electronică calificată, iar în cazul înscrisurilor cerute în copie certificată de parte, copia este certificată prin semnătură electronică calificată.

În situația transmiterii documentelor prin poștă, se va atașa actul de identitate a solicitantului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul.

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin portland dating îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului.

formularul de cerere online dating datând rusă în egipt

Citițiși