Dating partner med nivelau.

dating partner med nivelau

dating partner med nivelau

Element de identificare a produsului 1. Clasificarea substanţei sau a amestecului 2. Provoacă iritarea pielii. Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.

Sub rezerva modificărilor, erorilor de tipar și scriere.

Componente potenţial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă 2-Propanol Cuvânt de avertizare: Pictograme: Pericol Fraze de pericol H H15 H19 H6 Lichid şi vapori foarte inflamabili. Fumatul interzis. A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

Alte pericole componentele din acest preparat nu indeplinesc criteriile pentru o clasificare ca PBT sau vpvb. Amestecuri Componenţi cu potenţial periculos Nr. CAS Componente Nr. CE Nr. Index Nr. Descrierea măsurilor de prim ajutor Dacă se inhalează Scoaterea victimei din zona de pericol.

Fişa cu date de securitate - PDF Free Download

Se va avea grija sa se asigure o buna aerisire. La aparitia de simptome sau indoieli, cereti sfatul medicului. In caz de pierdere a conostintei puneti in pozitie stabila culcat lateral si cereti sfatul medicului. În caz de contact cu pielea După contactul cu pielea, scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată şi spălaţi imediat cu mult apa. In caz de iritare a pielii se va consulta un medic. În caz de contact cu ochii Clatiti imediat prudent si temeinic cu apa sau cu dusul pentru ochi.

Dupa aceea se merge la medicul de ochi.

Transfer de Energie și Date pentru Echipamente Mobile STEMMANN - TECHNIK

Cereti imediat sfatul medicului Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate Dacă este cazul, găsiţi simptomele ce pot apare şi efectele lor în paragraful 11, respectiv căile de constatare la paragraful 4. Urmatoarele simptome pot aparea: Dureri de cap.

dating partner med nivelau

Tulburari de coordonare Depresia sistemului nervos central. Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare Nu sunt necesare masuri speciale. Mijloace de stingere a incendiilor Produse recomandate pentru stingerea incendiului Jet de apa. Material estinctor impropriu Jet apa de mare putere Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză Produse de ardere periculoase de dioxid de carbon Produse de pyrolyza, toxic.

Vaporii sunt mai grei decat aerul si se raspandesc pe podea. Prin răspândirea aproape de sol, este posibilă aprinderea întârziată de la surse îndepărtate de aprindere.

In caz de incendiu: Purtati aparat de protectie a respiratiei independent de aerul din mediul inconjurator. Răciţi recipientele aflate in pericol cu apă. Informaţii suplimentare Colectati separat apa de dating partner med nivelau contaminata.

Nu lasati sa ajunga in canalizare sau in apele de suprafata. Indepartarea conform reglementarilor autoritatilor. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei - Fumatul interzis. Se va asigura o aerisire suficienta. Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. Dacă este cazul Aveti în vedere pericolul de alunecare 6. Precauţii pentru mediul înconjurător Preveniti extinderea pe suprafata de exemplu prin indiguire sau bariere pentru petrol.

dating partner med nivelau

Nu se va lasa sa ajunga in canalizare sau in ape, curgatoare sau nu. Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie Se vor ridica cu material absoarbant pentru lichide nisip, diatonit, substante care leaga acizi, absorbant universal.

Tratati materialul asimilat conform alineatului referitor la debarasarea si depozitarea materialelor periculoase. Este posibilă diluarea cu apă. Spălaţi cantităţile rămase cu apă din abundenţă Trimiteri către alte secţiuni A se vedea paragraful 1, cât şi paragraful 8 referitor la echipamentul pentru protecţia personală SECŢIUNEA 7: Manipularea şi depozitarea 7.

Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate Măsuri de prevedere la manipulare În plus faţă de informaţiile conţinute în dating site slough secţiune, găsitii, de asemenea, informaţii relevante în secţiunile 8 şi 6. Informaţii suplimentare Se va asigura o aerisire suficienta. A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei - Fumatul interzis.

Dacă este cazul A se lua măsuri de precauţie pentru evitarea descărcărilor electrostatice. Dacă este cazul Se vor lua masuri de protectie împotriva exploziilor. Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în timpul folosirii. Respectati instructiunile de intrebuintare. Respectati instructiunile de utilizare de pe eticheta. Utilizati metodele de lucru în conformitate cu instrucţiunile de utilizare.

When to Quit on Someone (or Leave a Bad Relationship!)

Se aplică măsurile generale de igienă pentru manipularea chimicalelor. Inainte de pauze si la terminarea lucrului se vor spala mainile.

dating partner med nivelau

A se păstra departe de hrană, băuturi şi hrană pentru animale. Nu scoateţi îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi Cerinţe faţă de încăperi de depozitare şi recipienţi Depozitati intr-un loc accesibil numai persoanelor autorizate.

Depozitaţi produsul în ambalajul original şi în stare închisă. Se va feri de expunerea directa la soare.

dating partner med nivelau

A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. A se păstra la rece. Avize de depozitare comună Nu depozitati impreuna cu: Oxidant. Informaţii suplimentare asupra condiţiilor de depozitare De retinut: Norma de securitate a muncii BetrSichV.

Utilizare finală specifică utilizări finale specifice Nu exista informatii.

dating partner med nivelau

Parametri de control 5 Pagina 5 aparţinând 11 Valori limită de expunere profesionala pentru agentii chimici Nr. Controale ale expunerii Controale tehnice corespunzătoare Dating partner med nivelau va asigura o aerisire suficienta. Acest lucru poate dating partner med nivelau realizat prin aspirare locală sau ventilaţie generală. Se aplică numai în cazul în care valorile limită de expunere sunt specificate.

Fişa cu date de securitate

Măsuri de igienă Se aplică măsurile generale de igienă pentru manipularea chimicalelor. Nu scoateţi îmbrăcămintea de lucru contaminată dh dating login afara locului de muncă.

Nu au fost efectuate teste. In caz de utilizari speciale se recomanda probarea rezistentei la substante chimice a manusilor de protectie numite mai sus. Controlul expunerii mediului Nu exista informatii. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază Stare fizică: Culoare: Miros: lichid incolor caracteristic ph-valoare: 7 Modificări ale stării Punctul de topire: Punctul iniţial de fierbere şi intervalul de fierbere: Punct de aprindere: Inflamabilitate Substanţă solidă: Gaz: Proprietăţi explozive Produsul este: nu exploziv in conformitate EU A.

Testat conform cu 2-propanol 2-propanol 7 Pagina 7 aparţinând 11 SECŢIUNEA Stabilitate şi reactivitate Reactivitate Produsul nu a fost testat Stabilitate chimică Stabil în cazul depozitării şi manipulării adecvate Posibilitatea de reacţii periculoase Nu se descompune în cazu utilizării conform instrucţiunilor Condiţii de evitat Vezi de asemenea puntul 7. Încălzire, flacără deschisă, surse de aprindere Materiale incompatibile Evitati contactul cu oxidanţi puternici Produşi de descompunere periculoşi A se vedea, de asemenea, paragraful 5.

Nu se descompune în cazu utilizării conform instrucţiunilor. Efecte de sensibilizare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Anunturi reparatii laser - reparatii laser

Efecte cangerigene, mutagene şi toxice pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

CAS Componente Toxicitate acvatică Metodă Doză [h] [d] Specii Sursa propanol, alcool izopropilic, izopropanol Toxicitate acută pentru peşti Toxicitate acută pentru alge Toxicitate acută pentru crustacea 1-Propoxipropanol Toxicitate acută pentru peşti Toxicitate acută pentru alge Toxicitate acută pentru crustacea 2-butoxi-etanol Toxicitate acută pentru peşti Toxicitate acută pentru alge Toxicitate acută pentru crustacea Persistenţă şi degradabilitate Nu sunt date disponibile Metode de tratare a deşeurilor Îndepărtare a rezidurilor Indepartarea conform reglementarilor autoritatilor.

De exemplu, incinerator potrivit. Recomandare: A prelua prin sistemul dual. Prevederile de securitate trebuie să fie respectate de către toate persoanele implicate în transport.

Reglementări pentru cantităţi minime nu au fost luate în consuderare. Respectati regulamentul chimic, ChemV. Respectaţi regulamentul chimic cu privire la reducerea riscurilor substanţelor chimice, ChemRRV. Respectati dating partner med nivelau cu privire la poluarea aerului, LRV. H Lichid şi vapori inflamabili. H02 Nociv în caz de înghiţire. H12 Nociv în contact cu pielea. H15 Provoacă iritarea pielii. Dating partner med nivelau Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H2 Nociv în caz de inhalare. H6 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. Informatiile trebuie sa va dea reperele pentru manipularea sigura a produsului numit in aceasta foaie de siguranta in timpul depozitarii, prelucrarii, transportului si neutralizarii. Informatiile nu pot fi transferate asupra altor produse. In situatia in care produsul se amesteca sau se prelucreaza cu alte materiale, vagy megmunkálásnak vetik alá, az úgy készített új anyagra nem vihetők át ennek a biztonsági adatlapnak az adatai, amennyiben ebből nem adódik kifejezetten valami más.

Пожалуй, начнем отсюда, из знакомых тебе мест. С помощью указки, из которой выбегал световой луч, он показал на ближайшую желтую звезду. - Ты узнаешь это место. Но Николь все еще глядела на бесконечные огоньки, окружавшие .

Datele substanţelor periculoase conţinute au fost preluate din ultima foaie cu date de siguranţă în vigoare a furnizorului anterior.

Citițiși