Dating local mailcom

dating local mailcom

dating local mailcom

Value excluding VAT: Modalitatea prin care poate fi demonstrata dating local mailcom cerintei: se va completa DUAE Documentul Unic de Achizitie European de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE Documentul Unic de Achizitie European urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantii clasati pe locurile I, II si III în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

dating local mailcom

Aceste documente pot fi: 1. Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local eliberat de Primarie Consiliul Local pentru sediul principal declarat in cadrul certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora - valabile la momentul prezentării 2.

Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Directia Generala a Finantelor Publice pentru sediul principal inscris in certificatul O.

C, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora - valabil la dating local mailcom prezentării 3.

Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.

dating local mailcom

Alte documente edificatoare, dupa caz. Evitarea conflictului de interese Legea nr. Nedelcu Oana - Membru supleant Comisie de evaluare Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de dating proprietatea ta a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

dating local mailcom

Oficiul National al Registrului Comertului valabil la momentul prezentarii sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis în tara de rezidenta. În cazul în care tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul este alta decât România, apartenenta din punct de vedere profesional va fi dovedita cu documente din tara de origine, echivalente cu cele solicitate.

dating local mailcom

Aceste documente se vor depune în limba româna, traduse de traducator autorizat. Documentele cerute vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, subcontractant sau tert sustinator.

dating local mailcom

Potrivit prevederilorart. Pentru operatorii economici straini modul de indeplinire se va realiza prin prezentarea de documente echivalente emise in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta III.

Citițiși